П Р А В И Л Н И К

П Р А В И Л Н И К

З А

О Р Г А Н И З А Ц И Я Т А И Д Е Й Н О С Т Т А Н А

О Б Щ И Н С К И Я С Ъ В Е Т, Н Е Г О В И Т Е

К О М И С И И И

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е Т О М У С

О Б Щ И Н С К А Т А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Бойница, декември 2015 година

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2. Организацията и дейността на общинския съвет се определя и осъществява съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3. (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.

Чл.4. (1) Общинският съвет се състои от 11 съветници и заседава в сградата на Общинска администрация Бойница – І етаж Ритуална зала, съгласно приет план на Общинския съвет.
(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Общинския съвет.

Чл.5. (1) Общинският съвет :
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство повече от половината от общият брой общински съветници;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от поломината от общият брой общински съветници;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече от половината от общият брой общински съветници;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече от половината от общият брой общински съветници;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство повече от половината от общият брой общински съветници;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
10. приема решение за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече половината от присъстващите общински съветници;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представители на общината в тях с мнозинство повече половината от присъстващите общински съветници;
15. създава кметства при условията и по ред, определен със закон, с мнозинство от повече от половината от общият брой съветници;
16. прави предложения за административно-териториалните промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони,курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от повече от половината от общия брой общински съветници;
20. одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници;
22. взема решение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;
23. взема решение за предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, неучаства в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници;
24. взема решение за предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или при смърт с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници;
25. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината или кметовете на кметства при подаване на оставка чрез председателя на общински съвет до Общинска избиратена комисия, при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца поради заболяване или при смърт, с мнозинство от повече от 2/3 от общия брой общински съветници;
(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници.
(3) В случаите по ал. 2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от половината от общия брой общински съветници.
(4) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
(5) В изпълнение на своите правомощия общинския съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.
(6) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6. (1) Първото заседание на новоизбраният общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултати от изборите.
(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметовете полагат клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, областния управител или негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетвата, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.
(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най- възрастният общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(4) Клетвените листове на общинските съветници, на кмета на общината, на кметовете на кметства се съхраняват в деловодството на общината.

Чл.7. (1) Под ръководството на най-възрастния общински съветник, Общинският съвет:
1. избира от състава на Общинския съвет комисия за провеждане на тайни гласувания;
2. провежда разисквания за избор на председател на Общинския съвет;
3. избира председател на Общинския съвет.
(2) Комисията за произвеждане на тайни гласувания се състои от трима души, предложени от общинските съветници.

Чл.8. (1) Кандидатури за председател на Общински съвет могат да издигат общинските съветници и политическите партии или коалиции, представени в Общинския съвет.
(2) Председателят на общинския съвет се избира с тайно гласуване.

Чл.9. (1) Изборът на председател на Общински съвет се извършва с бяла бюлетина с имената на всички издигнати кандидатури. Всеки съветник отбелязва със знак името на предпочитания от него кандидат и пуска бюлетината в изборната урна.
(2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
(3) Ако при първото гласуване никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.10. (1) Общинският съвет решава дали да има заместник-председател, решението се взема с явно гласуване и мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.
(2) Изборът на заместник-председател се извършва с явно гласуване. За избран се смята кандидата получил повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.11. (1) Пълномощията на председателят на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
(2) В случаите по чл. 1, т. 1 и 3, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
(3) В случаите по чл. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или влезлия в сила акт, или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.12. (1) Пълномощията на заместник-председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно:
1. при подаване на оставка;
2. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията
си като заместник-председател за повече от три месеца;
4. при искане на една трета от общинските съветници;
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 решението на общинския съвет се взема по реда на чл. 10, ал. 2.
Чл.13. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председателя.

Трета глава

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.14. (1) Председателят на Общинския съвет освен правомощията по чл. 25 от ЗМСМА:
1. определя проект на дневен ред и свиква заседанията на Общинския съвет;
2. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представителите на политическите партии, обществени организации и граждани;
3. разпределя работните материали, свързани с дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
4. осигурява условията за работа на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
7. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на Общинския съвет;
8. удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и актовете на Общинския съвет;
9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващи с право на глас и за граждани;
10. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от Общинския съвет;
11. нарежда нормативните актове, приети от Общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината;
12. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
13. командирова кмета на общината в страната и чужбина, разрешава ползването на отпуски от кмета на общината съгласно Кодекса на труда;
14. следи за спазването на този правилник;
15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, Общинския съвет и този правилник.
(2) При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от заместник-председателя до съгласуването на проекта или прекратяване на обсъждането.
(3) Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието си, се замества от заместник- председателя.
(4) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до съпруг и роднини по права линия и по сребрена линия до четвърта степен, включително и по сватство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председателя.

Чл.15. Председателят на Общинския съвет получава възнаграждение съгласно чл.26 от ЗМСМА, което се определя с решение от Общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет.

Чл.16. Заместник-председателят на Общинския съвет:
1. участва в председателски съвет;
2. подписва подробните протоколи от заседанията на Общинския съвет;
3. удостоверява с подписа си текста на нормативните актове на Общинския съвет, както и приемането им по надлежен ред непосредствено след текста на акта;
4. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групи общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на Общинския съвет.

Чл.17. Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като:
1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на Общинския съвет;
2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет;
3. предлага състав на делегации за международни контакти;
4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

Чл.18. Председателският съвет се формира от:
1. председателят на Общинския съвет;
2. заместник-председателя;
3. председателите на постоянни комисии;
4. ръководителите на групи съветници.

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Чл.19. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32.ал. 1 от ЗМСМА.

Чл.20. (1) Общинският съветник е длъжен да:
1. присъства на заседанията на Общинския съвет и на комисиите, на които е член, както и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет;
3. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
5. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвети и неговите комисии;
6. при невъзможност да участва в заседанията на общинския съвет и комисиите писмено да уведомява Председателят за причините.
(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседание на Общинския съвет или на комисия, преди то да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява председателя на Общинския съвет, съответно председателя на комисията.

Чл.21. При изпълнение на своите правомощия общинските съветници имат право:
1. да бъдат избирани в състава на постоянните и временни комисии на съвета;
2. да предлагат включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внасят проекти за решения;
3. да участват в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправят питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да ползват материално-техническата база и да бъдат обслужвани от администрацията на общината;
6. да им се възстановят пътните и други разходи, извършени при осъществяване на тяхната дейност;
7. да получават от държавните органи, службите на общинска администрация, стопански обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността им на съветници, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Чл.22. (1) Общинските съветници могат да бъдат командировани от председателя на Общинския съвет с тяхно съгласие извън територията на общината във връзка с изпълнение на техните функции.
(2) Разходите по ал. 1 се поемат от бюджета на общината.

Чл.23. (1) За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава възнаграждение, чиито размер се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.
(3) Средствата за възнагражденията на общинските съветници, както и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за Общинския съвет.

Чл.24. (1) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинския съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж.

Чл.25. Трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през време на неговият мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда.

Чл.26. Участието в работата на комисиите и заседанията на Общинския съвет, както и изплащането на възнагражденията се отчитат със справка подписана от Председателя на Общинския съвет.

Чл. 27. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на Общински съвет до Общинска избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър,заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, неучаства в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането му или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейски съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл.34, ал.6 от ЗМСМА;
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
(2) Ако общински съветник не участва в три поредни заседания на Общинския съвет или в общо пет заседания на общинския съвет през годината без уважителни причини, по предложение на председателя Общинския съвет приема решение за прекратяване на правомощията на съветника, с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците;
(3) Решението по ал. 2 може да се обжалва пред Административен съд в 14-дневен срок.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

Чл.28.Общинския съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващият се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове и заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл.29. (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг/съпруга и роднини по права линия и по сребрена линия до четвърта степен включително, и по сватство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намират в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

(2) Ако са на лице обстоятелствата по ал. 1, общинският съветник е длъжен, сам преди Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.
(3) Искане за закриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
(4) При възникване на спор за наличие на конфликт, Общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.30. (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.
(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.31. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или причини другиму имотна вреда.

Чл.32. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.

Чл.33. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.34. Председателят на Общинският съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание.

Чл.35. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.36. (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

Чл.37. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседанието, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 32-35 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.38. Председателят на Общинският съвет отнема думата на общински съветник, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 34, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.39. Председателят на Общинският съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседанието.

Чл.40. (1) Отстраненият от заседание общински съветник по чл. 39 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.
(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание” пред председателят на Общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.41. (1) Общинските съветници могат да образуват политически групи, според своята партийна принадлежност или политическа ориентация. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои от най-малко 3 общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определеният минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.42. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.43. (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на група не може да повтарят име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специален регистър при председателя на Общинския съвет.

Чл.44. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне групата, като додаде писмено заявление до нейният ръководител и уведоми председателя на общинския съвет.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.45. Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.46. (1) Постоянните комисии на Общинският съвет са:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба;
2. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика;
3. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване;
4. Комисия по Европейски фондове и програми;
5. Комисия по смисъла на чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.47. (1) Постоянните комисии имат за задача:
1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинският съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени от председателя на Общинския съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.48. (1) Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия и не може да бъде избиран в състава на повече от три постоянни комисии.
(2) Общински съветник може да бъде избиран за председател само на една постоянна комисия.
(3) Председателят на Общинския съвет може да не бъде избиран в състава на постоянните комисии.

Чл. 49. Председателят на постоянната комисия организира нейната работа, ръководи заседанията, обобщава мненията и формулира проекта за решението, поддържа връзки с другите комисии и с председателят на Общинския съвет и изготвя и подписва протокол от заседанието.

Чл.50. (1) Председател или член на постоянна комисия се освобождава предсрочно:
1. по негово искане;
2. с решение на Общински съвет;

(2) Прекратяването на пълномощията по ал.1 т.1 се обявява от председателят на Общинския съвет, без да се обсъжда и гласува.
(3) Предложения за предсрочно освобождаване по ал. 1, т. 2 могат да се правят от общинските съветници или председателя на Общинския съвет при обективна невъзможност на съответния член на постоянна комисия да изпълнява своите задължения, при системно нарушаване или неизпълнение на правата и задълженията, произтичащи от този правилник, както и по искане на политическата група, излъчила съответния председател или член на комисия.

Чл.51. Постоянните комисии могат да приемат вътрешни правила за своята работа в съответствие с разпоредбите на този правилник.

Чл.52. (1) Заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет са редовни и извънредни.
(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, ката обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и указва реда и начина за достъп на желаещите да се запознаят с материалите за предстоящото заседание.
Чл.53. (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) Комисията не е задължена да разглежда въпроси, включени в дневния ред, ако вносителят или упълномощено от него лице не присъства на заседанието.
(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите членове на комисията.

Чл.54. (1) При обсъждане на проекти за решения или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.
(2) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът, заместник-кмета и секретаря на общината, кметове на кметства, кметски наместници и обществения посредник могат да участват в заседанията на постоянните комисии и да се изказват по въпроси свързани с тяхната компетентност.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.55. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос и изготвя становище, което представя на Общинския съвет.

Чл.56. Становищата на постоянните комисии се докладват на Общинския съвет от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.

Чл.57. (1) На заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички изразени мнения и взетите решения.

(2) Протоколът се изготвя и подписва от председателят на комисията.

Чл.58. (1) Временни комисии се създават от Общинския съвет по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси, както и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет.

Чл.59. По разгледаните въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се представят на Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 60. (1) Общинският съвет планира заседанията си, като определя темите на заседанията по годишни планове.

Чл.61. Заседанията на Общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

Чл.62. (1) Председателят на Общинският съвет определя дата за заседанията на Общинският съвет, съгласно приетият годишен план и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.
(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинският съвет информира обществеността за предстоящото заседание, ката обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината. Публикува информацията за предстоящото заседание на интернет страницата на общината и указва реда и начина за достъп на желаещите да се запознаят с материалите за предстоящото заседание.

Чл. 63. (1) В изпълнение на приетите планове председателят на Общинския съвет подготвя проект за дневен ред най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(2) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателя на съвета включва отделна точка “текущи – изказвания, питания, становища и предложения на граждани”.

Чл. 64. (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл. 63, ал. 1, ако се регистрират при звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, не по-късно от предхождащия заседанието ден.
(2) Причини за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:
1. настъпването на непредвидими обстоятелства – природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени и социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
(3) Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

Чл.65. (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, в 7 дневен срок преди неговото провеждане. Поканите заедно с материалите се изпращат на постоянния адрес на общинските съветници.
(2) По изключение материали за съответното заседание могат да се представят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.
(3) В случаите, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от областният управител, уведомлението се извършва от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА.

Чл. 66. (1) Заседанията на Общинският съвет се откриват от председателят на Общинския съвет.
(2) При отсъствие на председателя на Общинския съвет заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя или избран от Общинския съвет общински съветник.

Чл.67. (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процес на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.68. (1) В началото на заседанието се гласува дневен ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се предлагат на гласуване само ако са депозирани в писмен вид преди началото на заседанието.
(3) По време на заседанието не може да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.69. (1) Заседанията на Общинския съвет са открити.
(2) По изключение Общинския съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Предложения за закрити заседания могат да правят не по-малко от една трета от общинските съветници или кметът на общината.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.70. (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
(3) Гражданите, представителите на неправителствените организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.
(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в не трезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.71. (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.

Чл.72. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателя го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

Чл.73. (1) Общинския съветник има право на лично обяснение, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинския съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот.
(3) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.

Чл.74. След като няма повече желаещи за изказване, председателят обявява разискванията за приключени.

Чл.75. Когато се поставя процедурно предложение не се обсъжда, а се поставя на гласуване.

Чл.76. (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет.
(2) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.77. (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на 5 минути.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 5 минути.

Чл.78. (1) На питания на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
(2) По изключение когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.79. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на Общинския съвет или на група общински съветници.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.80. (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ”, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.
Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници Общинския съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1. вдигане на ръка;
2. ставане от място при поименно извикване по азбучен ред и отговаряне с “да”, “не”, “въздържал се”;
3. или саморъчно подписване.
(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл. 81. От обявяване на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.82. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки;
6. предложения за допълнения;
7. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.83. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.84. (1) Председателят на Общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорвани веднага след приключването му, председателя на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.85. (1) За заседанието на Общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител в звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА, и се подписва от нето, от председателя или заместник-председателя на Общинския съвет най-късно в 5 дневен срок от заседанието.
(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питания на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.86. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет на следващото заседание.

Чл.87. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на Общинския съвет след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание.

Глава девета

ВНАСЯНЕ , ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.88. (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишният бюджет на общината се внася от кмета на общината.
(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.89. Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

Чл.90. Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.91. Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закона не е предвидено друго.

Чл.92. (1) Председателят на Общинския съвет съобщава на следващото заседание на Общинския съвет за оспорване на решение на Общинския съвет от кмета на общината в случаите, посочени в чл. 45,ал. 2 от ЗМСМА.
(2) Председателят на Общинския съвет възлага на съответната комисия да докладва пред общинските съветници акта на кмета и мотивите към него.
(3) Оспореното решение се включва в дневния ред на Общинския съвет на първото заседание, следващо заседанието на което е прието.
(4) Оспорваното решение се приема повторно с мнозинство повече от половината от всички общински съветници.
(5) Ако са оспорени само отделни текстове от акта на Общинския съвет се гласуват само текстовете, които са оспорени.

Чл.93. (1) Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен (обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси.С решението си Общинския съвет приема и правила за функционирането и участие в консултативен) обществен съвет.
(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решения за организиране на публични обсъждания, с което определя: предмета, формата, датата,мястото, продължителността и процедурните правила за обсъждането.
(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звено по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица решението по ал. 2 най-малко 3 дни преди датата на обсъждането.
(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или граждани се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.94. Проектът на общински бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на постоянната комисия, отговаряща за финанси и бюджет.

Чл. 95. (1) Текстът на нормативните актове на Общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежния ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет или заместник-председателя и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.
(2) Удостовереният нормативен акт по чл. 1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.
(3) Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и се заверява от секретаря на общината.

Чл.96. Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението в 7 дневен срок от приемането им чрез публикуване на интернет страницата на общината и се оповестяват във всички населени места в община Бойница на предварително определените за това места.

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.97. (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните се функции чрез питания.

Чл.98. (1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.
(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 3-дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговаря.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.

Чл.99. Общинският съвет провежда обсъждане на шестмесечния отчет за изпълнение на бюджета.

Чл.100. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи,че те са издадени в нарушение решения по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал.1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е приела акта за становище.
(3) Становищата за отмяна на актове по ал. 1 се включват за разглеждане в следващото заседание.
(4) Общинския съвет може да отменя административните актове издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета в 14 дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината пред съответния административен съд.

Чл.101. (1) Пълномощията на кмета се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общински съвет до общинска избирателна комисия при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от шест месеца поради заболяване или при смърт.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал.1 Общинският съвет избира временна комисия. В състава на комисията се включват представители на всички групи общински съветници.
(3) Комисията извършва проверка по предоставените сигнали и материали и представя пред Общинския съвет становище в срок, определен за дейността й.

Чл.102. Председателят на Общинският съвет обявява на заседание на съвета предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство когато са налице обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗМСМА. Прекратяването на пълномощията в този случай не подлежи на гласуване.

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.103.(1) Кметът на общината определя длъжностните лица от общинска администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.
(2) На граждани, желаещи да получават копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност затова срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.104. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им до знанието на населението.

Чл.105. (1) Кметът на общината уведомява писмено председателя на общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.
(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.106. (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства и председателя на Общинския съвет в рамките на действащата нормативна уредба.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение на лицата по чл. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.
Чл.107. (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Чл.108. Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинският съвет се подпомага от общинската администрация. Кметът на общината осигурява организационното обслужване на Общинският съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностната характеристика от кмета на общината.

Чл.109. (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане на работата на Общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.

Чл.110. (1) Звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА :
1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на кметовете;
4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет.

Чл.111. (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.
(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл. 112. (1) Кметските наместници:
1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
2. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
5. организират и ръководят защитата на населението от бедствия и аварии;
6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
7. отговарят за спазването на наредбите на Общинския съвет на територията на населеното място;
8. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.
(2) Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

Глава дванадесета

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА

Чл.113. (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на съвета.
(2) Предложения за изпращане на делегации от Общинския съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават от Председателския съвет.

Чл.114. Правилата на тази глава се прилага и при сдружаване с други общини от други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл.115. Общинският съвет утвърждава договорите на общината, сключени с териториални единици или общности в страната и чужбина.

Чл.116. (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.
(2) Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване, предоставянето на обществени услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области чрез ефективно използване на съществуващите ресурси.

Чл.117. Основните принципи за осъществяване на общинското сътрудничество са:
1. доброволност;
2. взаимен интерес;
3. активен избор;
4. гъвкавост и динамичност;
5. прозрачност и отговорност.

Чл.118. (1) Общинското сътрудничество се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от Общинския съвет.
(2) В споразумението за сътрудничество се определят:
1. страните по споразумението;
2. обхватът и предметът на споразумението;
3. целта на сътрудничеството;
4. формите на сътрудничеството и/или видът на юридическото лице;
5. правата и задълженията на страните;
6. делът на участие на всяка една от страните с финансови средства, собственост и/или други форми на участие за постигане на общата цел;
7. други важни за страните по споразумението въпроси, включително и изискванията за всяка една от тях, произтичащи от нормативната уребда.

Глава тринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Бойница приет с решение № 7/30.12.2011 год.

§ 2. Правилникът за организацията и дейността на Общинският съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с решение №….. от ……….2015 год. на Общински съвет Бойница.

Председател на Общински съвет:
(Габриела Тошева)

От Община Бойница