Публична покана

Възложител: Община Бойница

Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин

Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802

Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева

Email: boinica@mail.orbitel.bg, факс 09333 2436

Интернет адрес:obshtina-boinica.com

Обект на поръчката: Услуги

Кратко описание: Строителен надзор на   СМР по проект ,,Рехабилитация на улици в с. Бойница и с. Раброво, община Бойница”

Общ терминологичен речник (CPV) :

Основен код:71000000

Количество или обем: Консултантската услуга включва извършването в пълен обем на дейностите по:

а.  Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

б. Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация;

в. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове;

г. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

д. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството, законовите разпоредби и действащата нормативна уредба.

Място на извършване : с.Бойница и с.Раброво, общ.Бойница, обл.Видин

Изисквания за изпълнение на поръчката: Качествено, срочно и в пълен обем изпълнение на дейностите по т. “Количество или обем” на настоящата Публична покана.

Срокът за изпълнение на задачите е както следва:

- за изпълнение на строежа – в зависимост от определения  с договора за строителство срок (4 месеца)

- за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти – в зависимост от определените с договора за строителство гаранционни срокове.

Критерий за възлагане: най-ниска цена

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 01.08.2012г.

Европейско финансиране: Да

Допълнителна информация: Документи могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа от деловодството на общината.

Свали документи

От Община Бойница