Определяне основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 3
с. Бойница, 18 ноември 2015 г.

Относно: Определяне основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница.

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя, считано от 09.11.2015 г. основно трудово месечно възнаграждение на председателя на общински съвет – Бойница в размер 90 /деветдесет/ на сто от основното трудово месечно възнаграждение на кмета на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница