Определяне основно трудово месечно възнаграждение на кмета на община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 4
с. Бойница, 18 ноември 2015 г.

Относно: Определяне основно трудово месечно възнаграждение на кмета на община Бойница.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя, считано от 09.11.2015 г. основно трудово месечно възнаграждение на кмета на община Бойница в размер на 1300 ( хиляда и триста) лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница