Определяне допълнително трудово месечно възнаграждение за прослужено време

Р Е Ш Е Н И Е
№ 7
с. Бойница, 18 ноември 2015 г.

Относно: Определяне допълнително трудово месечно възнаграждение за прослужено време.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Определя допълнително трудово възнаграждение за прослужено време в размер на 2 /два/ % върху основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж на кмета на община Бойница, зам.кмета на общината, кмета на кметство Раброво, кмета на кметство Бориловец, кметските наместници и председателя на общинския съвет .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница