Избор на председател на общински съвет Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 2
с. Бойница, 09 ноември 2015 г.

Относно: Избор на председател на общински съвет Бойница.

На основание чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Избира за председател на общински съвет Бойница Габриела Тошева Генчева – Николова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница