Избиране на комисия за избор на председател на общински съвет Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1
с. Бойница, 09 ноември 2015 г.

Относно: Избиране на комисия за избор на председател на общински съвет Бойница.

На основание чл. 21 ал. 1, т.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Комисията по избора за председател на общинския съвет да се състои от 3-ма общински съветници.
2. В състава на комисията да влязат: за председател Емил Гидъков и членове – Ирина Цветкова и Пламена Георгиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница