Отпускане еднократна помощ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 30
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Отпускане еднократна помощ

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна помощ:
1. Миглена Петкова Трифонова с. Раброво - 50 лева
2. Емил Николов Трифонов с. Раброво - 50 лева
3. Олга Флорова Илиева с. Бориловец - 50 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница