Участие на Община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г

Р Е Ш Е Н И Е
№ 26
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Участие на Община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г.
Операция тип 3: Осигуряване на топъл обяд.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за включване на община Бойница в Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г.
Операция тип 3: Осигуряване на топъл обяд.
2.Упълномощава кмета на общината да подготви проект, който да бъде внесен в Агенция за социално подпомагане и след одобрението му да сключи писмен договор за финансиране на проекта и предоставяне на социална услуга „Топъл обяд” по Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 на ОП за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 г., финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ФЕПНЛ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница