Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 24
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от кмета на община Бойница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница