Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е
№ 23
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Разпореждане с общинско имущество

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 281а, ал.1, т. 2 от Закона за електронните съобщения, и постъпило искане, вх. № РД – 14/640 от 01.04.2015 г, от „БДИН БГ КОМ” ООД за монтиране на телекомуникационно оборудване

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.Упълномощава кмета на общината да сключи писмен договор с „БДИН БГ КОМ” ООД за монтиране на телекомуникационно оборудване върху площ от 2 /два/ квадратни метра от надпокривно пространство, находящо се върху сградата на общинска администрация Бойница, публична общинска собственост, с административен адрес с. Бойница, ул. Георги Димитров № 1;
2. Определя месечна наемна цена за 1 /един/ квадратен метър площ в размер на 10 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница