Разпореждане с общинско имущество

Р Е Ш Е Н И Е
№ 21
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Разпореждане с общинско имущество

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от две години, находяща се в землището на с.Бойница с ЕКАТТЕ 05195 /нула, пет, едно, девет, пет /, община Бойница, както следва:

1. Нива с площ 3.000 дка /три декара и нула квадратна метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Петловска страна”, № на имота по КВС: 014012, АКТ № 528 за ЧОС;
2. Нива с площ 1.008 дка /един декар и нула , нула осем квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория., местност „Петловска страна”, № на имота по КВС: 014015, АКТ № 529 за ЧОС;
3. Нива с площ 1.350 дка /един декар, триста и петдесет квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория., местност „Петловска страна”, № на имота по КВС: 014019, АКТ № 530 за ЧОС;
4. Нива с площ 1.892 дка /един декар, осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановска страна”, № на имота по КВС: 017019, АКТ № 531 за ЧОС;
5. Нива с площ 3.773 дка /три декара, седемстотин седемдесет и три квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Пладнище” , № на имота по КВС: 018004, АКТ № 532 за ЧОС;
6. Нива с площ 1.846 дка /един декар, осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 019010, АКТ № 533 за ЧОС;
7. Нива с площ 1.393 дка /един декар, триста деветдесет и три квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 020007, АКТ № 534 за ЧОС;
8. Нива с площ 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 020014, АКТ № 535 за ЧОС;
9. Нива с площ 1.544 дка /един декар, петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 020018, АКТ № 536 за ЧОС;
10. Нива с площ 3.875 дка /три декара, осемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 020025, АКТ № 537 за ЧОС;
11. Нива с площ 0.960 дка /нула декара, деветстотин и шестдесет квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Ивановец” , № на имота по КВС: 021014, АКТ № 538 за ЧОС;
12. Нива с площ 7.883 дка /седем декара, осемстотин осемдесет и три квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Дойна” , № на имота по КВС: 022008, АКТ № 539 за ЧОС;
13. Нива с площ 2.000 дка /два декара и нула квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Дойна” , № на имота по КВС: 022013, АКТ № 540 за ЧОС;
14. Нива с площ 1.106 дка /един декар, сто и шест квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Дойна” , № на имота по КВС: 023007, АКТ № 541 за ЧОС;
15. Нива с площ 2.671 дка /два декара, шестстотин седемдесет и един квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Дойна” , № на имота по КВС: 023013, АКТ № 542 за ЧОС;
16. Нива с площ 0.531 дка /нула декара, петстотин тридесет и един квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория , местност „Пладнище” , № на имота по КВС: 023015, АКТ № 543 за ЧОС;
17. Нива с площ 4.770 дка /четири декара, седемстотин и седемдесет квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Шишенски дол” , № на имота по КВС: 025021, АКТ № 544 за ЧОС;
18. Нива с площ 1.211 дка /един декар, двеста и единадесет квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Шишенски дол” , № на имота по КВС: 025025, АКТ № 545 за ЧОС;
19. Нива с площ 2.500 дка /два декара и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 028003, АКТ № 546 за ЧОС;
20. Нива с площ 5.000 дка /пет декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория , местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 028007, АКТ № 547 за ЧОС;
21. Нива с площ 6.300 дка /шест декара и триста квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 029005, АКТ № 548 за ЧОС;
22. Нива с площ 8.815 дка /осем декара, осемстотин и петнадесет квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 029006, АКТ № 549 за ЧОС;
23. Нива с площ 4.200 дка /четири декара и двеста квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 029017, АКТ № 550 за ЧОС;
24. Нива с площ 6.386 дка /шест декара, триста осемдесет и шест квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 030001, АКТ № 551 за ЧОС;
25. Нива с площ 3.308 дка /три декара, триста и осем квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринска страна” , № на имота по КВС: 030015, АКТ № 552 за ЧОС;
26. Нива с площ 2.697 дка /два декара, шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринци” , № на имота по КВС: 031015, АКТ № 553 за ЧОС;
27. Нива с площ 5.940 дка /пет декара, деветстотин и четиридесет квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринци” , № на имота по КВС: 031022, АКТ № 554 за ЧОС;
28. Нива с площ 5.800 дка /пет декара и осемстотин квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринци” , № на имота по КВС: 031024, АКТ № 555 за ЧОС;
29. Нива с площ 26.910 дка /двадесет и шест декара, деветстотин и десет квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Гюринци” , № на имота по КВС: 031034 , АКТ № 556 за ЧОС;
30. Нива с площ 1.818 дка /един декар, осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Гюринска река” , № на имота по КВС: 032007, АКТ № 557 за ЧОС;
31. Нива с площ 0.200 дка /нула декара и двеста квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Гюринска река” , № на имота по КВС: 032015, АКТ № 558 за ЧОС;
32. Нива с площ 4.072 дка /четири декара, нула седемдесет и два квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 034008, АКТ № 559 за ЧОС;
33. Нива с площ 3.139 дка /три декара, сто тридесет и девет квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 034014, АКТ № 560 за ЧОС;
34. Нива с площ 6.000 дка /шест декара и нула квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 035013, АКТ № 561 за ЧОС;
35. Нива с площ 2.506 дка /два декара, петстотин и шест квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 035029, АКТ № 562 за ЧОС;
36. Нива с площ 5.000 дка /пет декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 036005, АКТ № 563 за ЧОС;
37. Нива с площ 2.965дка /два декара, деветстотин шестдесет и пет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 036017, АКТ № 564 за ЧОС;
38. Нива с площ 1.857дка /един декар, осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Средния връх” , № на имота по КВС: 039022, АКТ № 565 за ЧОС;
39. Нива с площ 2.000 дка /два декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Церака” , № на имота по КВС: 042012, АКТ № 566 за ЧОС;
40. Нива с площ 2.766 дка /два декара, седемстотин шестдесет и шест квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Койчов дол” , № на имота по КВС: 073024, АКТ № 587 за ЧОС;
41. Нива с площ 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Койчов дол” , № на имота по КВС: 074012, АКТ № 588 за ЧОС;
42. Нива с площ 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Койчов дол” , № на имота по КВС: 074020, АКТ № 589 за ЧОС;
43. Нива с площ 2.633 дка /два декара, шестстотин тридесет и три квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Горен забел” , № на имота по КВС: 087015, АКТ № 590 за ЧОС;
44. Нива с площ 2.714 дка /два декара, седемстотин и четиринадесет квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Горен забел” , № на имота по КВС: 089016, АКТ № 591 за ЧОС;
45. Нива с площ 1.274 дка /един декар, двеста седемдесет и четири квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Горен забел” , № на имота по КВС: 090029, АКТ № 592 за ЧОС;
46. Нива с площ 6.184 дка /шест декара, сто осемдесет и четири квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Дреновец” , № на имота по КВС: 094022, АКТ № 593 за ЧОС;
47. Нива с площ 3.230 дка /три декара, двеста и тридесет квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория , местност „Добрава” , № на имота по КВС: 098012, АКТ № 594 за ЧОС;
48. Нива с площ 0.698 дка /нула декара, шестстотин деветдесет и осем квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Добрава” , № на имота по КВС: 114018, АКТ № 595 за ЧОС;
49. Нива с площ 2.000 дка /два декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Салия връх” , № на имота по КВС: 134006, АКТ № 606 за ЧОС;
50. Нива с площ 1.075 дка /един декар, нула седемдесет и пет квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Нишор” , № на имота по КВС: 154024, АКТ № 611 за ЧОС;
51. Нива с площ 4.818 дка /четири декара, осемстотин и осемнадесет квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория, местност „Герино търло” , № на имота по КВС: 181001, АКТ № 613 за ЧОС;
52. Нива с площ 9.200 дка /девет декара и двеста квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/
категория, местност „Герино търло” , № на имота по КВС: 181006, АКТ № 614 за ЧОС;
53. Нива с площ 9.000 дка /девет декара и нула квадратни метра/, земеделска земя VІ-та /шеста/ категория , местност „Герино търло” , № на имота по КВС: 181019, АКТ № 615 за ЧОС;
54. Нива с площ 1.148 дка /един декар, сто четиридесет и осем квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Есенски дол” , № на имота по КВС: 184023, АКТ № 618 за ЧОС;
55. Нива с площ 3.000 дка /три декара и нула квадратни метра/, земеделска земя V-та /пета/ категория, местност „Есенски дол” , № на имота по КВС: 184023, АКТ № 619 за ЧОС;
56. Нива с площ 2.168 дка /два декара, сто шестдесет и осем квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Горен Мирковец” , № на имота по КВС: 214034, АКТ № 630 за ЧОС;
57. Нива с площ 0.968 дка /нула декара, деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория , местност „Долен Радуловец” , № на имота по КВС: 216016, АКТ № 631 за ЧОС;
58. Нива с площ 0.550 дка /нула декара, петстотин и петдесет квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Радуловец” , № на имота по КВС: 218007, АКТ № 635 за ЧОС;
59. Нива с площ 5.834 дка /пет декара, осемстотин тридесет и четири квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Радуловец” , № на имота по КВС: 218008, АКТ № 636 за ЧОС;
60. Нива с площ 2.000 дка /два декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Радуловец” , № на имота по КВС: 218023, АКТ № 637 за ЧОС;
61. Нива с площ 1.009дка /един декар, нула девет квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Петков Церак” , № на имота по КВС: 225033, АКТ № 638 за ЧОС;
62. Нива с площ 3.785 дка /три декара, седемстотин осемдесет и пет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Себинци” , № на имота по КВС: 231020, АКТ № 639 за ЧОС;
63. Нива с площ 2.345 дка /два декара, триста четиридесет и пет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Дери жаба” , № на имота по КВС: 237024, АКТ № 640 за ЧОС;
64. Нива с площ 2.672 дка /два декара, шестстотин седемдесет и два квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Крайще” , № на имота по КВС: 239007, АКТ № 641 за ЧОС;
65. Нива с площ 1.908 дка /един декар, деветстотин и осем квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Крайще” , № на имота по КВС: 239017, АКТ № 642 за ЧОС;
66. Нива с площ 3.032 дка /три декара, тридесет и два квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Куси дол” , № на имота по КВС: 242021, АКТ № 643 за ЧОС;
67. Нива с площ 2.600 дка /два декара и шестстотин квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Минчуново блато” , № на имота по КВС: 244002, АКТ № 644 за ЧОС;
68. Нива с площ 2.297 дка /два декара, двеста деветдесет и седем квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Батовишки път” , № на имота по КВС: 246017, АКТ № 645 за ЧОС;
69. Нива с площ 2.782 дка /два декара, седемстотин осемдесет и два квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Батовица” , № на имота по КВС: 249010, АКТ № 646 за ЧОС;
70. Нива с площ 3.199 дка /три декара, сто деветдесет и девет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Батовица” , № на имота по КВС: 255029, АКТ № 647 за ЧОС;
71. Нива с площ 2.500 дка /два декара и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Себинци” , № на имота по КВС: 256002, АКТ № 648 за ЧОС;
72. Нива с площ 6.269 дка /шест декара, двеста шестдесет и девет квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория , местност „Сврачер” , № на имота по КВС: 272018, АКТ № 656 за ЧОС;
73. Нива с площ 2.544 дка /два декара, петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Старо бърдо” , № на имота по КВС: 273007, АКТ № 657 за ЧОС;
74. Нива с площ 4.000 дка /четири декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Караджовица” , № на имота по КВС: 278007, АКТ № 658 за ЧОС;
75. Нива с площ 4.176 дка /четири декара, сто седемдесет и шест квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Караджовица” , № на имота по КВС: 278019, АКТ № 659 за ЧОС;
76. Нива с площ 3.000 дка /три декара и нула квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Караджовица” , № на имота по КВС: 278022, АКТ № 660 за ЧОС;
77. Нива с площ 2.207 дка /два декара, двеста и седем квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Крайще” , № на имота по КВС: 279013, АКТ № 661 за ЧОС;
78. Нива с площ 4.772 дка /четири декара, седемстотин седемдесет и два квадратни метра/, земеделска земя ІХ-та /девета/ категория, местност „Средно бърдо” , № на имота по КВС: 280001, АКТ № 662 за ЧОС;
79. Нива с площ 4.500 дка /четири декара, и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория , местност „Требеж” , № на имота по КВС: 281004, АКТ № 663 за ЧОС;
80. Нива с площ 3.300 дка /три декара, и триста квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Сврачер” , № на имота по КВС: 283005, АКТ № 664 за ЧОС;
81. Нива с площ 3.500 дка /три декара и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 292010, АКТ № 674 за ЧОС;
82. Нива с площ 3.500 дка /три декара и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 292011, АКТ № 675 за ЧОС;
83. Нива с площ 1.500 дка /един декар и петстотин квадратни метра/, земеделска земя ІV-та /четвърта/ категория , местност „Поповец” , № на имота по КВС: 296022, АКТ № 676 за ЧОС;
84. Нива с площ 3.972 дка /три декара, деветстотин седемдесет и два квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Братков дол” , № на имота по КВС: 297013, АКТ № 677 за ЧОС;
85. Нива с площ 3.530 дка /три декара, петстотин и тридесет квадратни метра/, земеделска земя -ІІІ-та /трета/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 299041, АКТ № 678 за ЧОС;
86. Нива с площ 2.609 дка /два декара, шестстотин и девет квадратни метра/, земеделска земя VІІ-та /седма/ категория , местност „Попов дол” , № на имота по КВС: 301010, АКТ № 679 за ЧОС;
87. Нива с площ 2.237 дка /два декара, двеста тридесет и седем квадратни метра/, земеделска земя ІІІ-та /трета/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 302006, АКТ № 680 за ЧОС;
88. Нива с площ 2.000 дка /два декара и нула квадратни метра/, земеделска земя VІІ-та /седма/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 302014, АКТ № 681 за ЧОС;
89. Нива с площ 32.816 дка /тридесет и два декара, осемстотин и шестнадесет квадратни метра/, земеделска земя VІІ-та /седма/ категория, местност „Поповец” , № на имота по КВС: 302019, АКТ № 682 за ЧОС;
90. Нива с площ 9.669 дка /девет декара, шестстотин шестдесет и девет квадратни метра/, земеделска земя VІІ-та /седма/ категория, местност „Долни бранчинци” , № на имота по КВС: 303008, АКТ № 683 за ЧОС;
91. Нива с площ 6.000 дка /шест декара и нула квадратни метра/, земеделска земя VІІ-та /седма/ категория, местност „Р. Тополовец” , № на имота по КВС: 304014, АКТ № 684 за ЧОС;
Определя начална тръжна цена в размер на 20 лева за дка.
Определя стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница