Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница

Р Е Ш Е Н И Е
№ 20
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчета за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2014 г. в Община Бойница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница