Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година

Р Е Ш Е Н И Е
№ 19
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Бойница за 2015-2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница