Приемане Общинска програма за детето за 2015 г

Р Е Ш Е Н И Е
№ 18
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Общинска програма за детето за 2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Общинска програма за детето за 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница