Приемане Информация за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и предвиждания за 2015 година

Р Е Ш Е Н И Е
№ 11
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Информация за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и предвиждания за 2015 година.

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Информацията за работата по програмите за временна заетост през 2014 година и предвиждания за 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница