Приемане Отчет за дейността на народно читалище „Просвета – 1919 година” с. Бориловец през 2014 година.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 15
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Отчет за дейността на народно читалище „Просвета – 1919 година” с. Бориловец през 2014 година.

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчета за дейността на народно читалище „Просвета – 1919 година” с. Бориловец през 2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница