Приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2014 година.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 17
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Бойница за 2014 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл.94 ал.3 т.9 и чл.140 от Закона за публичните финанси, и Наредбата на общинския съвет по чл.82 ал.1 от Закона за публичните финанси

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема уточнен годишен план на бюджета за 2014 г. по приходната и разходна част, по функции и дейности, както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА, в т. ч.: 3 033 931 лв.
За делегирани от държавата дейности 1 400 594 лв.
За дофинансиране на ДД 94 179 лв.
За местни дейности 1 539 158 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 колона „План”/
1.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.: 3 033 931 лв.
За делегирани от държавата дейности 1 400 594 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи 94 179 лв.
За местни дейности 1 539158 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2 колона „План”/
2. Одобрява окончателен поименен списък за капиталовите разходи за 2014 година , по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3 колона „План”.
3. Приема окончателния годишен план на ССЕС за 2014 г. съгласно годишен отчет ССЕС колона „План”.
4. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г., както следва:
4.1. ПО ПРИХОДА, в т.ч.: 2 826 142 лв.
За делегирани от държавата дейности 1 314 118 лв.
За дофинансиране на ДД със собствени приходи 94 179 лв.
За местни дейности 1 417 845 лв.
/разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1 колона „Отчет”/
4.2. ПО РАЗХОДА, в т.ч.: 2 826 142 лв.
За делегирани от държавата дейности 1 314 118 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата
дейности със собствени приходи 94 179 лв.
За местни дейности 1 417 845 лв.
/разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2 колона „Отчет”/
5. Приема отчета за капиталови разходи за 2014 г., по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение №3 колона „Отчет”.
6. Приема отчет за изпълнение на ССЕС за 2014 година съгласно годишния отчет колона „Отчет”.
7. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Бойница обл.Видин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница