Отпускане на еднократна помощ

Р Е Ш Е Н И Е
№ 73
с. Бойница, 23 октомври 2014 г.

Относно: Отпускане на еднократна помощ

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Отпуска еднократна помощ на:

1. Елеонора Славчева Петрова с. Периловец - 150 лева
2. Гена Ценкова Николова с. Бойница - 100 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева/

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница