Избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд

Р Е Ш Е Н И Е
№ 72
с. Бойница, 23 октомври 2014 г.

Относно: Избор на съдебен заседател за Видински окръжен съд.

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с писмо № 776-10/11.09.2014 г. на Видински окръжен съд

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Избира и предлага да бъде назначен от Община Бойница за съдебен заседател за Видински окръжен съд лицето Неделко Миланов Нинов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева/

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница