Приемане отчет за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година

Р Е Ш Е Н И Е
№ 71
с. Бойница, 23 октомври 2014 г.

Относно: Приемане отчет за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година.

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Отчета за работата на кметство с. Бориловец през 2013/2014 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева/

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница