Приемане отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии

Р Е Ш Е Н И Е
№ 70
с. Бойница, 23 октомври 2014 г.

Относно: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии.

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема отчета за дейността на Общински съвет Бойница и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева/

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница