Решения на общински съвет Бойница – септември 2014 г.

- Приемане отчет за изпълнение на бюджета и капиталните разходи на Община Бойница за първото шестмесечие на 2014 г.

- Приемане Информация за работата на кметство с. Периловец

- Утвърждаване на слети паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Раброво за учебната 2014/2015 година.

- Утвърждаване на слети паралелки в ОУ „Васил Левски” с. Бойница за учебната 2014/2015 година.

- Утвърждаване на сборна маломерна група в ЦДГ „Йонка Маркова” с. Бойница за учебната 2014/2015 година

- Утвърждаване на сборна маломерна група в ЦДГ „Филип Гюров” с. Раброво, за учебната 2014/2015 година.

- Приемане Информация за работата на кметство с. Шишенци

- Разпореждане с общинско имущество

- Разпореждане с общинско имущество

- Предоставяне по 5 (пет) кубика дърва безплатно на всеки от ветераните от войната в община Бойница.

- Даване съгласие за настаняване над капацитета в социална услуга резидентен тип ЦНСТ № 1и ЦНСТ № 2 с. Бориловец на две лица.

- Отпускане на еднократна помощ

Изтегли архив 58-63 и 64-69

От Община Бойница