Покана публично обсъждане бюджет 2020

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.БЮДЖЕТ-2020

От Община Бойница