ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БОЙНИЦА

УТВЪРЖДАВАМ:
Анета Стойкова Генчева
Кмет на община Бойница
Дата: 31.07.2012 г.
Заповед №149/31.07.2012 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

(ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплата, изписвани по-нататък за краткост “правила”, уреждат организацията на работната заплата на работещите по трудови и приравнени на тях правоотношения в:
1. делегираните от държавата дейности:
а/ Общинска администрация/ само кметските длъжности до излизане на новите нормативни документи за тяхното заплащане/ ;
б/ Други дейности по отбраната;
в/ Здравен кабинет в ОУ и ЦДГ;
г/ Целодневни детски градини;
д/ Център за настаняване от семеен тип;
е/ Защитено жилище;
2. местните дейности :
а/ Домашен социален патронаж;
б/ Клубове на пенсионера;
в/ Чистота;
(2) Правилата са в съответствие с Кодекса на труда и нормативните актове, уреждащи въпросите свързани със заплатите в бюджетните организации и дейности.
Чл. 2. Правилата се утвърждават, допълват и изменят от кмета на община Бойница.
Чл. 3. Основната цел на тези правила е чрез законосъобразна и справедлива организация на работната заплата да се мотивират служителите за ефективно изпълнение на функциите на съответните общински бюджетни структури, постигане на техните цели, целите на административните звена в тях и на служителите, както и за общо подобряване ефективността, ефикасността и икономичността от съответните дейности.

ІІ. БРУТНА ЗАПЛАТА И РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
Чл. 4. Брутната заплата на работниците и служителите се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
Чл. 5. Индивидуалните брутни месечни заплати на работниците и служителите се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на община Бойница за служителите в дейностите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 6. Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, предвиден в закона за държавния бюджет за съответната година.

ІІІ. ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА
Чл. 7. (1) Минималните и максималните размери на основните месечни заплати по длъжности се определят от кмета на общината за съответна общинска бюджетна структура.
(2) Минималните размери на основните месечни заплати не могат да бъдат по-ниски от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната длъжност, определен с нормативен акт.
(3) Кметът на общината утвърждава минималните и максималните размери на основните месечни заплати за съответните общински бюджетни структури в таблица по образеца, посочен в приложението.
(4) В таблицата по ал. 3 се определят конкретните длъжности при спазване на Националната класификация на професиите и длъжностите и специфични изисквания, определени с нормативен акт.
(5) Числеността на персонала в таблиците по ал. 3 и в длъжностните разписания трябва да съответства на утвърдената с бюджета за календарната година численост на персонала за съответната общинска бюджетна структура.
Чл. 8. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите се договарят между тях и кмета на общината и се посочват в индивидуалните трудови договори, в рамките на средствата за работната заплата, установени по реда на чл.5 и при спазване изискванията на Кодекса на труда и настоящите правила.
(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за длъжността, определена по реда на чл. 7, ал. 1.
(3) Индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.
(4) Въз основа на сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях, съответните общински бюджетни структури изготвят поименните разписания на длъжностите.
Чл. 9. Индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, които постъпват за първи път в съответната общинска бюджетна структура се определят до размера на средната основна месечна заплата, изчислена въз основа на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за заеманата длъжност, определена по реда на чл. 7, ал. 1.
Чл. 10. В изключителни случаи, кметът на общината може да договори и определи индивидуална основна месечна заплата на служител, който постъпва за първи път в съответната общинска бюджетна структура до размера на максималната основна месечна заплата за длъжността, определена по реда на чл. 7, ал. 1.
Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата на работника или служителя може да се увеличава:
1. веднъж годишно в зависимост от начина на изпълнение на длъжността;
2. при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;
5. при преназначаване на друга длъжност по-висока основната заплата.
(2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват в рамките на разходите, определени по реда на чл. 5, при спазване изискванията на чл. 7 и 8.
Чл. 12. (1) Индивидуалната основна месечна заплата на работника или служителя може да се увеличава веднъж годишно в зависимост от начина на изпълнението на длъжността.
(2) Допустимите размери на увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите в зависимост от начина на изпълнението на длъжността за съответната година се определят от кмета на общината.
(3) Размерите на увеличението по ал. 1 се предлагат от ръководителите на общинските бюджетни структури с мотивиран писмен доклад до кмета на общината.
Чл. 13. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 могат да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация.
(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 3 и 4 може да се увеличават до 5 на сто.
Чл. 14. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на работник или служител, преназначен на длъжност, за която е определен по-висок минимален и максимален размер на основната месечна заплата, може да бъде увеличаван въз основа на мотивирано писмено предложение на ръководителя на съответната общинска бюджетна структура.
Чл. 15. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват със заповед на кмета на общината, издадена в тримесечен срок след настъпване на обстоятелство/а, даващо/и възможност за извършване на увеличението.

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Чл. 16. Допълнителните възнаграждения, които могат да получават работниците и служителите в общинските бюджетни структури са:
1. допълнителни възнаграждения с постоянен характер;
2. допълнителни възнаграждения с непостоянен характер.
Чл. 17. Допълнителните възнаграждения с постоянен характер са:
1. допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит;
2. допълнително възнаграждение за притежавана образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа;
3. други допълнителни възнаграждения с постоянен характер, определени с нормативен акт, колективен и/или индивидуален трудов договор, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
Чл. 18. (1) Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя в процент от основната месечна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, както следва:
1. За кметските длъжности от дейност ОА/ до излизане на новите нормативни документи за тяхното заплащане/ – 2,0 %.
2. За работниците и служителите в дейностите : Други дейности по отбраната , ЦДГ , Здравен кабинет в ЦДГ и ОУ и Чистота – 1,0%;
3. За работниците и служителите в дейностите: ЦНСТ, Защитено жилище и ДСП – 0,7 %.
(2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в съответната общинска бюджетна структура, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
(3) При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.
(4) Сходният характер на работата, длъжността или професията по смисъла на ал. 3 се зачита, при условие, че областите на дейност, преките задължения и отговорностите кореспондират с тези, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
(5) Периодът на изменение на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е една година.
(6) Всички останали условия за получаване на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит са тези, определени в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.
Чл. 19. (1) За образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”, свързана с изпълняваната работа на работника или служителя, се изплаща допълнително месечно възнаграждение в размер:
1. петнадесет лева – за “доктор”;
2. петдесет лева – за “доктор на науките”.
(2) При наличие на повече от едно от основанията по ал. 1 лицето има право на допълнителното възнаграждение с по-благоприятен размер.
Чл. 20. За положения извънреден труд се заплаща увеличение в минималните размери по реда на чл. 262 от Кодекса на труда. Увеличението се изчислява на базата на основната заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер на работника или служителя по индивидуалния трудов договор.
Чл. 21. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 часа се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер от 0,25 лв.
Чл. 22. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер от 0,10 лв.
Чл. 24. (1) Работниците и служителите могат да получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, което е с непостоянен характер и се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, проявена полезна инициативност, доказан принос за подобряване на съответните дейности, доказан принос за защита на населението и отстраняване на последствия от бедствия, аварии и катастрофи.
(2) Общият размер и момента на изплащане на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на съответната общинска бюджетна структура се определя от кмета на общината.
(3) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи работник или служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.
(4) Индивидуалните размери на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се предлагат от ръководителите на съответните общински бюджетни структури с мотивиран писмен доклад, а кмета на общината ги утвърждава със заповед.

V. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОЛАГАЩИТЕ СЕ БРУТНИ И НЕТНИ МЕСЕЧНИ ЗАПЛАТИ
Чл. 25. (1) Полагащата се брутната месечна заплата на работника или служителя включва:
1. основната заплата за действително отработено време през съответния месец;
2. възнаграждение за ползван отпуск, ако има такъв;
3. полагащи се допълнителни възнаграждения;
4. полагащи се обезщетения съгласно действащата нормативна уредба.
(2) Разходите за заплати по ал.1 за съответния месец се извършват до утвърдения от общинския съвет размер.
(3) Полагащата се нетна месечна заплата на работника или служителя се изчислява като от полагащата се брутна месечна заплата се приспаднат дължимите лични осигурителни вноски и данъци.
Чл. 26. (1) Изчисляването на полагащите се брутни заплати на работниците и служителите за съответния месец се извършва от касиера в Община Бойница въз основа на подадена информация от определените длъжностни лица.
(2) Начисляването на работните заплати се извършва от младши експерт- счетоводител, под контрола на главния счетоводител.

VІ. РЕД, НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА НЕТНИТЕ ЗАПЛАТИ
Чл. 27. Нетните заплати се изплащат по банкови сметки на работниците и служителите, без ограничение за банката.
Чл. 28. (1) Нетната заплата се изплаща еднократно не по-късно от 5-то число на следващия месец.
(2) От полагаща се нетна заплата на работника или служителя могат да се правят удръжки по негово искане, в което той задължително посочва организацията, на която трябва да бъдат преведени удържаните суми и съответната банкова сметка.
(3) На всеки работник и служител се издава извлечение от разплащателните ведомости – фиш за размера на начислената месечна заплата и нейните елементи, направените удръжки и преведените суми по банковата му сметка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Вътрешните правила за работната заплата влизат в сила от 01.07. 2012 г. и отменят Вътрешните правила за работната заплата на община Бойница, утвърдени на 19.06.2009 г. със Заповед №79.
§ 2. За допуснати нарушения на настоящите правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.
§ 3. Настоящите Вътрешните правила за работната заплата да се доведат до знанието на всички служители, като се публикуват в сайта на община Бойница.
§ 4. За неуредените в тези Вътрешни правила за работната заплата въпроси се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба.
§ 5. Настоящите Вътрешните правила за работната заплата се приемат на основание чл. 22 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Обн. ДВ. бр. 9 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 56 и бр. 83 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 11 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 10 и бр. 67 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 95 и 106 2011 г., изм. ДВ. бр. 21 от 13 Март 2012 г.).

Приложение
към чл. 7, ал. 3

УТВЪРЖДАВАМ:

…..
Кмет на община …
Таблица
за минималните и максималните размери на основните месечни заплати
на:
в сила от:
№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Численост на персонала (брой) Код от НКПД Размери на основните месечни заплати за длъжностите (в лева)
Минимален Максима-лен
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

Общо:

От Община Бойница