Процедура. Периодична доставка на горива

Възложител: Община Бойница
Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин
Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802
Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева
Email: boinica@mail.orbitel.bg, факс 09333 2436
Интернет адрес:obshtina-boinica.com

Процедура за доставка на горива

Обект на поръчката: Доставка
Кратко описание: Периодична доставка чрез покупка на горива (дизелово гориво, бензин А 95 , бензин А 95+, автогаз) за служебните моторни превозни средства (МПС) предоставени за ползване или собственост на община Бойница, респективно на социалните заведения и общинските дейности към община Бойница.
Общ терминологичен речник (CPV) :
Основен код:09100000
Количество или обем: Дизелово гориво-8416 л, бензин-8669 л, прогнозна стойност-35556 лв.
Място на извършване : с. Бойница, общ. Бойница, обл. Видин
Изисквания за изпълнение на поръчката: Предоставяните горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, бензин А 95+, автогаз) е необходимо да отговарят на изискванията за качество, съгласно чл.6, т.1 и 2 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. Количеството необходими горива са прогнозни (за 2012 г. са около 35 556 лв.).
Дейността на фирмите да отговаря на предмета на поръчката, да имат бензиностанции разположени в близост до община Бойница, както и на територията на страната. Липса на обстоятелства по чл.47, ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП – подписани Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1,ал. 2 и ал.5 от ЗОП.
Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите:
І. Икономически показатели:
1. Предлагана отстъпка с включено ДДС на горивата – максимум 40 точки
1. Предлагана отстъпка в лв./литър за дизелово гориво с включено ДДС от обявената цена на колонка на бензиностанция – максимум10 точки
2. Предлагана отстъпка в лв./литър за бензин А95 Н с включено ДДС от обявената цена на колонка на бензиностанция – максимум 10 точки
3. Предлагана отстъпка в лв./литър за бензин А95+ с включено ДДС от обявената цена на колонка на бензиностанция – максимум 10 точки
4. Предлагана отстъпка в лв./литър за автогаз с включено ДДС от обявената цена на колонка на бензиностанция – максимум 10 точки.
2. Начин и срок на плащане – максимум 10 точки
- разсрочено плащане по банков път – максимум 10 т.
- в брой при доставка – покупка на горива– 6 точки
ІІ Технически показатели :
1. Отстояние в километри на най-близката бензиностанция на участника до административният център на общината – с.Бойница. – максимум 10 точки
2. Брой бензиностанции на участника разположени на територията на страната – максимум 10 точки.
МЕТОДЕКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Оценяването се извършва на база сравнение на предложенията по зададените показатели, като максимума е 10 точки и с 2 точки по малко за всяко следващо. Участникът събрал най – много точки по всички показатели се класира на първо място. При равен брой точки се взема в предвид показател 1 от Икономическите показатели.
Срок за получаване на офертите: до 17,00 Часа на 28.11.2012 година
Европейско финансиране: Не
Допълнителна информация:
1. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител в “Деловодството” на общината, по пощата или с куриер – адрес: с.Бойница – 3840, ул. ”Георги Димитров” №1, общ.Бойница, обл.Видин. Върху плика е изписано името на участника, адрес и телефон, факс или ел.поща за връзка.
.2. Офертата трябва да съдържа попълнен и подписан комплект документи по образец съгласно Приложение №1, № 2, №3 и №4 към Поканата и запечатен плик в който е поставено ценовото предложение- Приложение №5.

Документи могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа от деловодството на общината.

———————————————————————————————
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЦЕДУРА
Изтегли: docs.rar

От Община Бойница