Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2015 г. през 2014 г. в община Бойница, област Видин

Р Е Ш Е Н И Е
№ 27
с. Бойница, 16 април 2015 г.

Относно: Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2015 г. през 2014 г. в община Бойница, област Видин.

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2015 г. през 2014 г. в община Бойница, област Видин.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/ Габриела Тошева /

Вярно с оригинала,
ТЕХ.СЪТРУДНИК:
/ Виолета Цанкова /

От Община Бойница