П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

П Л А Н ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.БОЙНИЦА, ОБЛ.ВИДИН ПРЕЗ 2016 Г.

М. ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

1. Приемане структура на общинска администрация Бойница за 2016 година.
Докладва: Директор “ОА” и Гл.счетоводител
2. Приемане Бюджета на общината и плана за капиталовите разходи за 2016 г.
Докладва: Директор “ОА” и Гл.счетоводител
3. Приемане Годишен отчет за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на община Бойница.
Докладва: Полицейски инспектор Бойница
4. Текущи.

М. АПРИЛ 2016 ГОДИНА

1. Приемане Отчет за изпълнението на Бюджета на Община с.Бойница и
капиталовите разходи през 2015 г.
Докладва: Директор “ОА” и Гл.счетоводител
2. Информация за работата по програмите за временна заетост през 2015 година и предвиждания за 2016 година.
Докладва: Зам. кмета на Община Бойница
3. Отчет за дейността на читалищата в община Бойница.
Докладва: Председатели на читалища
4. Текущи.

М. ЮНИ 2016 ГОДИНА

1. Информация за решаване на социалните проблеми в Община Бойница.
Докладва: Директор Дирекция „СП” Кула
2. Информация за изготвени и одобрени проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове. Докладва: Кмета на Общината
3. Отчет за работата на кметство с. Градсковски колиби.
Докладва: Кметски наместник с.Гр. колиби
4. Текущи.

М. АВГУСТ 2016 ГОДИНА

1. Приемане Отчет за изпълнение на бюджета и капиталните разходи на общината за първото шестмесечие на 2016 год.
Докладва: Директор “ОА” и Гл.счетоводител

2. Отчет за работата на кметство с.Периловец.
Докладва: Кметски наместник на с.Периловец
3. Текущи.

М.СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1. Готовността на учебните заведения на територията на общината за новата учебна 2016-2017 година и финансов отчет.
Докладва: Директори на учебни заведения
2. Отчет за работата на кметство с. Шишенци.
Докладва: Кметски наместник с. Шишенци
3.Текущи.

М. НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1. Информация за готовността относно поддържане на общинската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон в община Бойница.
Докладва: Кмета на Общината
2. Отчет за работата на кметство с.Бориловец.
Докладва: Кмета на с.Бориловец
3. Отчет за работата на кметство с. Раброво.
Докладва: Кмета на с. Раброво
4.Текущи.

М.ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1. Информация за работата на общинската администрация относно получените жалби, сигнали и предложения на граждани.
Докладва: Секретар на община Бойница
2. Приемане План за работа на Общински съвет Бойница за 2017 година.
Докладва: Председател Общински съвет
3.Текущи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ- БОЙНИЦА:

/Габриела Тошева/

От Община Бойница