Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г


През м.май 2015 година в община Бойница стартира изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Община Бойница е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане – София.
Целта на проекта е : подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни хора, както и преодоляване последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са :
- Хора с увреждания с ограничения или невъзможност са самообслужване ;
- Хора над 65 год.с ограничения или в невъзможност за самообслужване ;
- Семейства на деца с увреждания ;
- Самотно живеещи тежко болни лица.
Чрез дейностите по проекта ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигне независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора.
В рамките на срока са подадени 28 заявления от кандидат-потребители и 28 заявления от кандидати за лични асистенти.
Всички кандидат потребители са посетени от служители на Дирекция”Социално подпомагане”, за оценка на потребностите за всеки кандидат потребител по критерии, съгласно Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата „Личен асистент” и определяне на индивидуален месечен бюджет, утвърдена от ръководителя на Проекта в АСП. На база изготвената оценка Комисия, назначена със заповед на кмета на община Бойница извърши класиране на кандидат потребителите на социалната услуга, съобразно изготвените критерии.
За община Бойница бяха определени 960 часа за предоставяне услуга „личен асистент” на потребителите на територията та общината.
На 25.05.2015 година са сключени договори за обслужване с 8 потребители и избраните от тях лични асистенти.
Услугата се предоставя в селата Бойница, Шишенци и Раброво.
Срока за изпълнение на дейността по проекта е до 29.02.2016 година.
Вторият прием за набиране на кандидат-потребители и кандидат лични асистенти не се състоя поради отменянето му с писмо от управляващия орган.

От Община Бойница