Отдаване под наем на земя частна общинска собственост

О Б Я В А

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване.
На основание Решения № 21/16.04.2015 г. и № 37/08.06.2015 г. на Общински съвет – Бойница и чл. 4 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

1. Община – Бойница открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за сключване на правна сделка – отдаване под наем за срок от 2 /две / години на недвижими имоти, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Бойница, с ЕКАТТЕ 05195, община Бойница представляващи: №;… на имоти по КВС:
014012 – 3.000 дка, 014015 – 1.008 дка, 014019 – 1.350 дка, 017019 – 1.892 дка, 018004 – 3.773 дка, 019010 – 1.847 дка, 020007 – 1.393 дка, 020014 – 4.000 дка, 020018 – 1.544 дка, 020025 – 3.875 дка, 021014 – 0.960 дка, 022008 – 7.883 дка, 022013 – 2.000 дка, 023007 – 1.106 дка, 023013 – 2.671 дка, 023015 – 0.531 дка, 025021 – 4.770 дка, 025025 – 1.211 дка, 028003 – 2.500 дка, 028007 – 5.000 дка, 029005 – 6.300 дка, 029006 – 8.815 дка, 029017 – 4.200 дка, 030001 – 6.386 дка, 030015 – 3.308 дка, 031015 – 2.697 дка, 031022 – 5.940 дка, 031024 – 5.800 дка, 031034 – 26.910 дка, 032007 – 1.818 дка, 032015 – 0.200 дка, 034008 – 4.072 дка, 034014 – 3.139 дка, 035013 – 6.000 дка, 035029 – 2.506 дка, 036005 – 5.000 дка, 036017 – 2.965 дка, 039022 – 1.857дка, 042012 – 2.000 дка, 073024 – 2.766 дка, 074012 – 4.000 дка, 074020 – 4.000 дка, 087015 – 2.633 дка, 089016 – 2.714 дка, 090029 – 1.274 дка, 094022 – 6.184 дка, 098012 – 3.230 дка, 114018 – 0.698 дка,134006 – 2.000 дка, 154024 – 1.075 дка, 181001 – 4.818 дка, 181006 – 9.200 дка, 181019 – 9.000 дка, 184023 – 1.148 дка,184030 – 3.000 дка, 214034 – 2.168 дка, 216016 – 0.968 дка, 218007 – 0.550 дка, 218008 – 5.834 дка, 218023 – 2.000 дка, 225033 – 1.009 дка, 231020 – 3.785 дка, 237024 – 2.345 дка, 239007 – 2.672 дка, 239017 – 1.908 дка, 242021 – 3.032 дка, 244002 – 2.600 дка, 246017 – 2.297 дка, 249010 – 2.782 дка, 255029 – 3.199 дка, 256002 – 2.500 дка, 272018 – 6.269 дка, 273007 – 2.544 дка, 278007 – 4.000 дка, 278019 – 4.176 дка, 278022 – 3.000 дка, 279013 – 2.207 дка, 280001 – 4.772 дка, 281004 – 4.500 дка, 283005 – 3.300 дка, 292010 – 3.500 дка, 292011 – 3.500 дка, 296022 – 1.500 дка, 297013 – 3.972 дка, 299041 – 3.530 дка, 301010 – 2.609 дка, 302006 – 2.237 дка, 302014 – 2.000 дка, 302019 – 32.816 дка, 303008 – 9.669 дка, 304014 – 6.000 дка. 046004 – 3.000 дка, 047001 – 7.503 дка, 048024 – 1.735 дка, 048029 – 2.571 дка, 049018 – 0.226 дка, 051004 – 6.000 дка, 051015 – 3.000 дка, 051018 – 1.400 дка, 051023 – 3.738 дка, 052020 – 3.065 дка, 053039 – 2.356 дка, 053040 – 1.000 дка, 054001 – 0.400 дка, 054023 – 2.461 дка, 056017 – 1.374 дка, 056018 – 1.604 дка, 056021 – 4.004 дка, 056032 – 1.817 дка, 058016 – 1.817 дка, 060011 – 3.427 дка, 122001 – 2.311 дка, 125002 – 9.934 дка, 126012 – 12.070 дка, 126019 – 3.965 дка, 127005 – 9.720 дка, 127007 – 6.272 дка, 128017 – 1.100 дка, 129001 – 4.370 дка, 129012 – 6.220 дка, 129019 – 3.000 дка, 137009 – 5.099 дка, 138007 – 3.541 дка, 138013 – 2.079 дка, 139017 – 4.722 дка, 180002 – 1.200 дка, 182003 – 2.807 дка, 182009 – 2.096 дка, 185001 – 0.939 дка, 187020 – 4.600 дка, 188006 – 3.026 дка, 188021 – 4.925 дка, 204004 – 2.611 дка, 204007 – 4.000 дка, 204012 – 3.854 дка, 204016 – 6.017 дка, 205001 – 3.170 дка, 205021 – 2.970 дка, 217006 – 0.794 дка, 217009 – 1.463 дка, 217015 – 1.043 дка, 258016 – 1.104 дка, 260002 – 2.237 дка, 260002 – 3.000 дка, 260009 – 0.816 дка, 262018 – 2.173 дка, 265019 – 2.997 дка, 269006 – 1.000 дка, 286003 – 4.175 дка, 286010 – 4.300 дка, 286020 – 3.397 дка, 288005 – 5.000 дка, 289011 – 3.439 дка, 291005 – 4.500 дка, 291011 – 2.077 дка, 291020 – 1.280 дка, 291028 – 7.492 дка, 310001 – 2.000 дка.
1. Търгът да се проведе на 10.07.2015 г от 10.00 часа в Ритуалната зала на с.Бойница, ул.”Георги Димитров” №1.
2. Участници – всички юридически и физически лица подали документи за участие.
3. Документи за участие:
4.1.Заявление за участие по образец
4.2. Копие от решението за регистрация на участника като стопански субект.
4.3. Копие от регистрация по регистър Булстат.
4.4.Нотариално заверено пълномощно,когато се участва чрез пълномощник.
4.5.Документ за внесен депозит – копие от документа се прилага към заявлението за участие.
4.6.Документ за самоличност – представя се при подаване на заявлението и при поискване от председателя на тръжната комисия.
4.7.Декларация, че участникът няма задължения към общината по сключени с нея договори.
5. Депозит за участие в търга – 1160.00 лв. /хиляда сто и шестдесет лева и нула стотинки/ по банкова сметка на община Бойница BG13IABG74963300267701, Интернешънъл Асет Банк.
Всички документи се поставят в запечатан плик и се подават всеки работен ден / от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч.до 17.00ч./ до 09.00ч. на 10.07.2015 год. в Деловодството на общинска администрация Бойница.

6. Условия на търга:
Председателят на комисията води търга, като обявява правилата, предмета и началната цена – 20.00 лв./ дка (двадесет лв./дка) за всички категории земя и наем за една стопанска година.
Стъпката за надаване е 10% (2.00 лв./дка) от началната цена (20.00 лв./дка) за всички категории земя.
Наддаването се извършва за всички обявени имоти, по реда на подадените заявления за участие, чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничена от председателя, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.
Преди третото обявяване на последната оферта председателя прави предложение, че е последна, и ако няма друго предложение – обявява приключването на наддаването. Председателя обявява спечелилия участник и закрива търга.
Внесените депозити на не спечелилите участници се освобождават след закриване на търга.
В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявяват желание да наддават над първоначално обявената цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.
Участникът спечелил търга заплаща предложената цена в 7 дневен срок от връчване на протокола от търга по банков път, като внесения депозит може да се прихване от цената.
В 7 дневен срок от внасяне на сумата кмета на общината подписва договор за наем със спечелилия участник.
При не плащане на цената в определения срок спечелилия участник губи правото за сключване на правна сделка, както и внесения от него депозит.
7. Търгът се смята за редовно проведен, ако в него участват най-малко двама. Всеки участник задължително трябва да осъществи една стъпка на надаване.
8. При явяване само на един кандидат търга се отлага с два часа. В случай, че през това време не се яви друг кандидат, заявилият участие печели търга с цена равна на началната увеличена с една стъпка.
9. При не явяване на кандидати да участват в търга определям дата 17.07. 2015 г. и всеки следващ петък от 10:00 ч.

Забележка: Подробна информация за имотите се предоставя от дирекция „Специализирана администрация” в община Бойница.

Изтегли заявление

Изтегли архив документи

От Община Бойница