ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Утвърждавам:
Секретар на община Бойница
Цветана Цокова
02.02.2015 г.

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА БОЙНИЦА

Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа в ” Звеното за административно обслужване” на Община Бойница, ул. „Георги Димитров” № 1

ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация – ЗДОИ /Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз – 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г., изм. и доп., бр. 104 от 5.12.2008 г., изм., бр. 77 от 1.10.2010 г., бр. 39 от 20.05.2011 г./

В чл.2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация : ” Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация,свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са :

ОФИЦИАЛНА:” Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоутравление при осъществяване на тяхните правомощия.”- чл.10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: ” Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”- чл.11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на право на достъп до обществена информация са уредени в чл.7 от ЗДОИ:” Не се допускат ограничения на право на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със законa”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юредическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България/чл.8 от ЗДОИ/.

От Община Бойница