ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

О Б Я В А

Община Бойница, обл. Видин, ул. „ Г.Димитров „ № 1,
тел. 0938-98802 , факс 09333-2436

О Т К Р И В А
Конкурс по реда на чл. 17, ал. 4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 година на МТС за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от Областна и Общинска транспортни схеми, на основание с Решение № 38 от 10 април 2014 година на Общински съвет Бойница и Заповед № 41 от 28 април 2014 г. на Кмета на община Бойница.

1. Предмет на поръчката: „ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, както следва:

1.1. ПЪРВИ ПАКЕТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

1.1.1. Видин – Бойница – Видин с час на тръгване от Видин в 07.00 часа и 16,55 часа и от Бойница в 08,00 часа и 17,55 часа / от неделя до петък/
1.1.2. Видин – Кула – Бойница – Раброво – Градец – Видин с час на тръгване от Видин в 12,40 часа. /Понеделник и Четвъртък/
1.1.3. Видин – Градец – Бойница – Шишенци –Бориловец с час на тръгване от Видин в 07,00 часа и 16,55 часа и от Бориловец в 08,19 часа и 18,10 часа /Събота/

1.2. ВТОРИ ПАКЕТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ:

1.2.1. Видин – Раброво – Бойница – Кула – Видин с час на тръгване от Видин в 07,12 часа /понеделник и четвъртък/
1.2.2. Видин – Раброво с час на тръгване от Видин в 07,00 часа и от Раброво в 08,30 часа /сряда и събота/
1.2.3. Видин – Раброво – Градсковски колиби с час на тръгване от Видин в 07,00 часа от Градсковски колиби в 08,40 часа /Вторник, Петък и Неделя/;
1.2.4. Видин – Раброво – Градсковски колиби с час на тръгване от Видин в 16,00 часа и от Градсковски колиби в 17,40 часа. /Вторник, Петък и Неделя/; /за периода 01.10.- 31.03./
1.2.5. Видин – Раброво – Градсковски колиби с час на тръгване от Видин в 18,15 часа и от Градсковски колиби в 19,55 часа /Вторник, Петък и Неделя/; /за периода 01.04. – 30.09/;
1.2.6. Видин – Раброво с час на тръгване от Видин в 16,00 часа и от Раброво в 17,30 часа / /Понеделник, Сряда, Четвъртък и Събота/; /за периода 01.10. – 31.03.;/
1.2.7. Видин – Раброво с час на тръгване от Видин в 18,15 часа и от Раброво в 20,30 часа /Понеделник, Сряда, Четвъртък и Събота/; /за периода 01.04. – 30.09./;

2. Начин за възлагане: Конкурс по реда на глава втора от Наредба № 2 от 15 март 2002 година на МТС
3. Вид на процедурата: Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници.
4. Срок на изпълнение на превозите: Пет години от сключване на договора.
5. Изисквания към кандидатите:
5.1. да са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон – физически или юридически лица;
5.2. да притежават валидна лицензия за извършване на обществен превоз на пътници, издадена в съответствие със Закона за автомобилните превози;
5.3. да са финансово стабилни по смисъла на чл. 4, т. 3 от Наредба № 33 от 03 ноември 1999 година на МТС;
5.4. да не са обявени в несъстоятелност или да не са в производство за обявяване на в несъстоятелност;
5.5. да не са осъждани за банкрут;
5.6.да не се намират в ликвидация; да не са лишени от право да упражняват превозна дейност;
5.7. да нямат парични задължения към държавата, общината и осигурителни фондове;
5.8. управителите и членовете на управителните органи да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или стопанството.
6. Изисквания за качество: Да спазват стриктно маршрутните разписания , да отговарят на санитарно-хигиените и екологични изисквания , установени от нормативните актове при превоз на пътници.
7. Специфични изисквания:
7.1. Кандидатите могат да поддават предложения за един или за двата пакета, но не могат да включват или изключват автобусни линии от пакетите.
7.2. Собственост на автобусния парк.
7.3. Наличие на резервен автобусен парк.
7.4. Наличие на сервизна база за обслужване на автобусите
8. Гаранция за участие в конкурса – 500,00 (петстотин ) лева.
Документите за участие в конкурса се получават от деловодството на община Бойница след представена квитанция за закупена тръжна документация в размер на 20.00 лв.
Краен срок за поддаване на предложения 17,00 часа на 09 юни 2014 година в деловодството на Община Бойница, с. Бойница, ул. Георги Димитров „ № 1 – втори етаж.
Предложенията ще бъдат отворени на 10 юни 2014 година от 10,00 часа в сградата на Община Бойница, с. Бойница, ул. „Георги Димитров” № 1 – първи етаж.

За допълнителна информация всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа на тел. 0938-98802

От Община Бойница