ЗА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ДО
ВСИЧКИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. БОЙНИЦА – ІІ ЕТАП – ВТОРОСТЕПЕННИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ

Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви предоставяме разяснения на зададените от Вас въпроси по закупена документацията за участие в Открита процедура по ЗОП с предмет „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бойница – ІІ етап –второстепенни водопроводни клонове , получени към 26.03.2014 г.

Въпрос 1: Възложителят да изпрати на магнитен носител образец на Количествено стойностна сметка по горецитираната процедура.

Отговор: В документацията за процедурата качена в сайта на община Бойница
( www.obshtina-boinica.com) има Количествено стойностна сметка на обекта. Въпреки това приложено изпращаме Ви КСС на магнитен носител (диск).

Въпрос 2: В 3.1.2. Съдържание на плик №2 с надпис „ Приложение за изпълнение на поръчката” е записано: Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на строителството по видове дейности с точно показани Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции, работници по специалности, като всички показани работници по специалности трябва да съответстват на списъка с работници на фирмата (технически лица за изпълнение на поръчката) и да бъде доказано правоотношението им към участника. В линеиния график да бъде показан шифър на съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН, ТНС и нормативната уредба в страната. Линейният график трябва да обосновава и доказва предложения в ОФЕРТАТА срок за изпълнение”. В „Изпълнение на строителството” е записано: „Изпълнителят трябва да докаже изпълнението на видовете строително и монтажни работи с налични:
- механизация за ползване и изкупуване, уплътняване и автотранспорт.
- Доставяне на материалите.
- Персонал, необходим за качествено и в срок изпълнение на видовете работи, включващи: технически ръководител, специалист по качеството с необходимата квалификация и опит, както и машинисти на строителни машини, шофьори и общи работници.
Възложителят да поясни само с машини, шофьори и общи работници ли следва да докаже, че разполага Участника в Плик 2? Как следва да изглежда списъка с работници на фирмата и в кой плик следва да се приложи? Как да бъде доказано правоотношението им с Участника?
Отговор: Участникът следва да докаже, че разполага с ресурси (технически и човешки), които са му необходими, в зависимост от предложената от него организация и подход за изпълнение на поръчката. Възложителят не е поставил ограничение под каква форма да бъде предоставена информацията, следователно тя е по преценка на участника. Единственото задължение на участника е да докаже, че за изпълнението на видовете строителни и монтажни работи разполага с налични ресурси – строителна техника и екип за изпълнение, в зависимост от представената обяснителна записка и предложения срок за изпълнение. Предвид разпоредбите на ЗОП, всички документи, доказващи поставените от Възложителя изисквания и условия по отношение на технически възможности и квалификацията на участниците, следва да бъдат приложени в Плик 1 – Документи за подбор. Правоотношението с персонала следва да бъде доказано с приложени копия за сключени трудови или граждански договори. За наличието на необходимата строителна техника участникът следва да приложи доказателства , че разполага със собствена или наета техника.

АНЕТА ГЕНЧЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА – БОЙНИЦА

От Община Бойница