С европроект по ОПАК, Община Бойница ще подобрява процеса на разработване и изпълнение на местни политики

Проект ,,Бойница 2020” с бенефициент Община Бойница започва да се изпълнява по Оперативна програма ,,Административен капацитет”, Приоритетна ос I ,,Добро управление”, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Обща цел на проекта е ,,Осигуряване на ефективно изпълнение на Общинския план за развитие на община Бойница (ОПР) за периода 2014-2020 г. чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението.” Основните дейности по проекта са свързани с:
 Изработване на инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация.
 Извършване на последваща оценка на ОПР на община Бойница за периода 2007-2013 г.
 Разработване на Общински план за развитие на община Бойница за периода 2014-2020 г.
 ,,Повишаване капацитета на органите на управление и служителите на общинската администрация за мониторинг, контрол и прилагане на принципа на партньорство и координация при изпълнението на ОПР за периода 2014 – 2020 г.”
Основната целева група на проекта е Общинската администрация на община Бойница, в контекста на задълженията и правомощията й в процеса на формулиране, изпълнение, наблюдение и оценка на политиките на местно ниво, произтичащи от Закона за регионално развитие, Закона за администрацията и Закона за местното самоуправление и администрация.
Продължителността на проекта е 9 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд и е на стойност 47 102.62 лв.

От Община Бойница