Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 г

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2021

От Община Бойница