Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

Р Е Ш Е Н И Е № 22

с. Бойница, 04 март 2014 г

На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16, ал. 8, във връзка с чл.14, ал.3, т. 1, чл. 64, ал. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

О Т К Р И В А М:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП със заглавие: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Бойница –ІІ етап – Второстепенни водопроводни клонове”

КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ Анета Генчева/

Изтегли решение

Изтегли документи

От Община Бойница