Публична покана по проект на Община Бойница

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Възложител: Община Бойница
Адрес: с.Бойница – 3840, ул. “Георги Димитров” № 1, обл.Видин
Място за контакт: Община Бойница, тел.0938 98 802
Лице за контакт: Анета Стойкова Генчева
Email: boinica@mail.orbitel.bg, факс 09333 2436
Интернет адрес:obshtina-boinica.com
Обект на поръчката: Услуги
Кратко описание: „Община Бойница – подобряване на процеса по разработване и мониторинг на политики за местно развитие” – обучения, проучвания, изследвания и анализи.
Поръчката се провежда във връзка с изпълнението на Проект “Бойница 2020″ и включва изпълнението на следните дейности:
- Изработване на инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация.
- Извършване на последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Бойница, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.
- Разработване на ОПР на община Бойница за периода 2014-2020 г.
- Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведения инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация.
Общ терминологичен речник (CPV) :
Основен код: 72316000, 79131000
Количество или обем : – Изработване на инструментариум към ОПР на община Бойница 2014-2020 г., включващ вътрешни правила за мониторинг и контрол и механизъм за партньорство и координация.
- Извършване на последваща оценка на общинския план за развитие (ОПР) 2007-2013г. на Община Бойница, с оглед разработване на ОПР за периода 2014-2020 г.
- Разработване на ОПР на община Бойница за периода 2014-2020 г.
- Обучение по „Мониторинг, контрол, партньорство и координация при изпълнението на ОПР 2014-2020 г.” общо за 6 участника, разделени на две групи по 1 ден обучение на група. Цената на един обучаем включва: 2 лектори, разпечатване на презентационни материали, минерална вода и обяд за лектори и обучаеми.
Прогнозна стойност : 34140 лв без ДДС
Място на извършване : с. Бойница, общ. Бойница, обл. Видин
Изисквания за изпълнение на поръчката: Общи изисквания: В проц. за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници бълг. или чуждестранни физ. или юр.лица, вкл. техни обединения. В случай, че участникът е обединение, изискванията, с изключение на адм. изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло.
Адм.изисквания: Участниците следва да отговарят на изискванията съгласно чл. 47 ал.1 т.1 подточки а-д, т.2 и т.3; ал.2 т. 1-5 и ал. 5 от ЗОП.
Изисквания към участник-чуждестранно лице: Не може да участва в процедурата за възлагане чужд. физ. или юр.лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. При подписване на договора за общ.поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП и на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т. 1, т. 2, т. 3 и т.5 от ЗОП издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал.2, т. 1, т. 2, т. 3 и т.5 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т.5 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или адм. орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Мин. финансови изисквания: Участниците трябва да са реализирали за последните 3 финансови години (2010, 2011, 2012 г.) общ оборот от дейността си в размер не по-малко от 100 000 лв. без ДДС.
Мин. технически изисквания: Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил минимум 2 договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертата. Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират услуги, свързани поне с две от следните дейности:
• Дейности, свързани с проучвания и анализи,
• Дейности, свързани с разработване на стратегически планови документи на общинско или рег. ниво,
• Разработване на методологии, правила/ системи за управление и контрол, процедури, инструкции, документация с практическо приложение в публичния сектор;
• Оценки, свързани с реализирани публични политики.
Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният брой лица в екипа е 3 – ръководител на екип и двама членове с експертни функции
• Ръководител екип: • Магистърска или екв.степен в областта на правото, икономиката, рег. развитие или еквивалентна специалност; • Минимум 5 годишен общ професионален опит; • Участие в изпълнението на минимум 2 проекта, свързани със социално-икономическо развитие на общинско, регионално, национално ниво • Участие в поне 2 проекта, свързани със стратегическо планиране и/или разработване на правила/ системи за управление и контрол, процедури, инструкции, документация с практическо приложение в публичния сектор
• Експерт Стратегическо планиране: • Магистърска или еквивалентна степен в областта на икономиката, публична или бизнес администрация, регионално развитие, географията или еквивалентна специалност; • Минимум 5 годишен общ професионален опит • участие в най-малко 3 договора в областта на изготвяне и/или оценка на стратегически документи на регионално/общинско ниво.
• Експерт Публична инфраструктура: • Строителен инженер – магистър или еквивалентна специалност; • Минимум 5 годишен професионален опит; • Участие в поне 2 проекта в областта на провеждане на изследвания и/или изготвяне на аналитични документи и/или разработване правила/ системи за управление и контрол, процедури, инструкции, документация с практическо приложение в публичния сектор.
Критерий за възлагане: икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите:
ТП –Техническо предложение – 70%
ЦП- Предлагана цена – 30%
Срок за получаване на офертите: до 17,00 Часа на 24.01.2014 година
Европейско финансиране: Да
Допълнителна информация:

http://obshtina-boinica.com

Срок на валидност на публичната покана: 23.01.2014 г

Изтегли пълна документация

От Община Бойница