Проект Партньори в безопасност

ПРОЕКТ „Партньори в безопасност”
Код на Проекта 15.3.1.045, e-MS код ROBG-125,
финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България
Project „Partners in safety”,
Project code 15.3.1.045, e-MS code ROBG-125,
funded under Interreg V-A – Romania-Bulgaria 2014-2020, financed by the European Regional Development Fund (ERDF)

Изтегли архив

От Община Бойница