ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА БОЙНИЦА ОБЛАСТ ВИДИН

Титуляр : ОБЩИНА БОЙНИЦА

Банка: Интернешънъл Асет Банк
Клон гр.Видин
IBAN: BG 69 IABG 74968400267800
BIC : IABGBGSF
Код за вид плащане : 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такса битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

БАНКОВА СМЕТКА

ЗА ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ ЗА ГАРАНЦИИ, УЧАСТИЯ В ТЪРГОВЕ ПО ЗОП В ОБЩИНА БОЙНИЦА ОБЛАСТ ВИДИН

Титуляр : ОБЩИНА БОЙНИЦА

Банка: Интернешънъл Асет Банк
Клон гр.Видин
IBAN: BG 13 IABG 74963300267701
BIC : IABGBGSF

От Община Бойница