Покана публично обсъждане отчет 2019

ПОКАНА П.ОБСЪЖД.ОТЧЕТ-2019

От Община Бойница