Покана до Политическите партии за провеждане на консултации

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”
“КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА” “СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”
“НДСВ”

Съгласно чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 2335-НС от 29.03.2013г. на ЦИК Ви изпращаме покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК на 05.04.2013 г. / петък / от 10:00 часа в кабинета на кмета на община Бойница и копие от Решение № 9 – НС от 30.03.2013 г на РИК Видин. При провеждане на консултациите е необходимо да представите:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, тел. за контакти и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13.03.2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА:
/АНЕТА ГЕНЧЕВА/
Изготвил:
/К. Вълчева/

От Община Бойница