ОБЯВА лични асистенти

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел. 0938 98802; факс: 09333 2436 ; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg

ОБЯВА

ОБЩИНА БОЙНИЦА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ ЗА
„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28.06.2019 г. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ НА МТСП, ОБЩИНА БОЙНИЦА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ.
„ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО НЕ Е ПОСТАВЕНО ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ, НЕ Е ОСЪЖДАНО ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТАПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, СПРЯМО НЕГО НЕ СА НАЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НА ПОЛЗВАТЕЛ НА ЛИЧНА ПОМОЩ И ИМА ЗАВЪРШЕН ШЕСТИ КЛАС.
ДУКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТА ЗА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“:
- ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ /ПО ОБРАЗЕЦ/;
- АВТОБИОГРАФИЯ ;
- КОПИЕ ОТ ДИПЛОМА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС;
- КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ УСПЕШНО ПРЕМИНАТ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОП РЧР ИЛИ ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, АКО ПРИТЕЖАВА ТАКЪВ;
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /ЗА СПРАВКА/.
ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОБЩИНА БОЙНИЦА В СРОК ДО 30.08.2019 г.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0882216389.

От Община Бойница