Заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 22.03.2019 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Приемане актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
2. Приемане годишен план за паша за 2019/2020 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост.
3. Приемане Общински годишен план за младежта 2019 г.
4. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в община Бойница за 2019-2020 г.
5. Приемане отчет за изпълнение на програмата за управление дейностите по отпадъците за 2018 г. в община Бойница.
6. Разпореждане с общинско имущество – отдаване под наем на земеделска земя собственост на Община Бойница.
7. Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
8. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница