Заседание на Общински съвет Бойница на 12.11.2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 12.11.2018 г. от 11.00 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Информация за готовността относно поддържане на общинската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон в община Бойница.

2. Отчет за работата на кметство с.Бориловец.

3. Отчет за работата на кметство с. Раброво.

4. Предложение относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бойница.

5. Определяне мандат на представителя на Община Бойница в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К– Видин“ ЕООД.

6. Приемане актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

7. Приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет Бойница.

8. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница