Покана за консултации

О Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
3840 – Бойница, ул. “ Георги Димитров “ № 1

Изх. №
05.12.2012 г.

—————————————————————————————————–

ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”
“КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”
“СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”
“НДСВ”

Съгласно чл.7, ал.4 от ЗПУГДВМС и чл.34, ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НР от 21.11.2012г. на ЦИК Ви изпращаме покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК и копие от Решение № 7-НР от 04.12.2012 г на РИК Видин. При провеждане на консултациите е необходимо да представите:
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 9 ноември 2012 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.
Инициативният комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС представя:
д) копие от решението за създаване на инициативния комитет, което може да бъде заверено от представителя при консултациите;
е) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия инициативния комитет по чл.10, ал.1, т.5 от ЗПУГДВМС.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙНИЦА:
/АНЕТА ГЕНЧЕВА/
Изготвил:
/К. Вълчева/

Изтегли оригинал word.doc

От Община Бойница