Окончателен проект на ОУП на община Бойница

Окончателен проект на ОУП на община Бойница, приет с РЕШЕНИЕ № 43, с. Бойница, 06 юли 2018 г. взето на заседание на Общински съвет – Бойница, проведено на 06 юли, Протокол № 4

ОУПО Бойница

Окончателен проект

От Община Бойница