Р Е Ш Е Н И Е № 83 с. Бойница, 03 юли 2018 год. по ОП Ел. енергия

Р Е Ш Е Н И Е № 83 с. Бойница, 03 юли 2018 год. за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител по ЗОП и определяне на втория класиран участник в процедура с предмет: „Доставка на електрическа енергия през 2018 – 2020 г за сградите общинска собственост и уличното осветление на територията на община Бойница, област Видин за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца от сключване на договора, след от 31.07.2018 г.”

Реш. 83 от 03.07. 18 г

От Община Бойница