Заседание на Общински съвет Бойница, 06.07.2018

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 06.07.2018 г. от 11 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Приемане годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Бойница за 2017 година;
2. Отчет за работата на кметство Периловец;
3. Информация за решаване на социалните проблеми в Община Бойница;
4. Приемане и одобряване на Общ устройствен план на Община Бойница;
5. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища;
6. Изменение на Капиталовите разходи за 2018 година на Община Бойница;
7. Приемане Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. през 2017 г. в община Бойница;
8. Разпореждане с общинско имущество – добив на дърва за огрев;
9. Разпореждане с общинско имущество – продажба на МПС Микробус Нисан Серена;
10. Разпореждане с общинско имущество – продажба на МПС Автобус ОТОЙОЛ;
11. Разпореждане с общинско имущество – продажба на тротоарни плочи;
12. Изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
13. Изменение на Решение № 18/30.12.2015 г. на ОбС Бойница;
14. Текущи;

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница