ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017

ОБЩИНА – БОЙНИЦА
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
3840 Бойница, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс:09 333 2436,

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бойница кани жителите на общината за обсъждане на отчета на бюджета на Община Бойница за 2017 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 08 юни 2018 г. от 09.00 часа в Ритуалната зала на общината.

Председател Общински съвет
Габриела Тошева

От Община Бойница