Заседание на Общински съвет Бойница

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Община Бойница
Област Видин, 3840, ул. “Георги Димитров” № 1
телефон /факс: 09 333 2436

О Б Я В А

На 20.04.2018 г. от 11 часа в Ритуалната зала на общината ще се проведе заседание на Общински съвет Бойница при дневен ред:

1. Отчет за дейността на читалищата в община Бойница.
2. Информация за работата по програмите за временна заетост през 2017 година и предвиждания за 2018 година.
3. Информация за изготвени и одобрени проекти и усвоени средства от програмите на Европейските фондове.
4. Отчет за работата на кметство с. Градсковски колиби.
5. Приемане годишен отчет за дейността на „Здравец“ ЕООД в ликвидация за 2017 година.
6. Приемане годишен план за паша за 2019 г. за общо и индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост.
7. Кандидатстване по Втора покана на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG – ИПП България – Сърбия 2014-2020 с проект „Инициатива за опазване на почвите сега!“
8. Текущи.

Материалите са на разположение в канцеларията на техническия сътрудник на общински съвет Бойница.

Председател на ОбС:
Габриела Тошева

От Община Бойница